Pamati pastāvīgās uzturēšanās atļaujas Latvijā saņemšanai

Šajā rakstā tiks īsumā sniegta informācija par pamatiem pastāvīgās uzturēšanās atļaujas Latvijā saņemšanai.

Rakstā Jūs varēsiet uzzināt atbildes uz sekojošiem jautājumiem:

 • Kas ir uzturēšanās atļauja?
 • Kādos gadījumos uzturēšanās atļauja ir nepieciešama?
 • Kādos gadījumos Jums ir iespēja pieprasīt termiņuzturēšanās atļauju?
 • Kādos gadījumos jūs varat pieprasīt pastāvīgās uzturēšanās atļauju?
 • Kādi dokumenti jāiesniedz uzturēšanās atļauju saņemšanai?
 • Kur jāiesniedz dokumenti?
 • Cik laika aizņem dokumentu izskatīšana un kādas izmaksas Jūs sagaida?
 • Uzturēšanās atļauju pārreģistrācija
 • Kur meklēt papildu informāciju par uzturēšanās atļaujām?

1. Kas ir uzturēšanās atļauja?
•Uzturēšanās atļauja ir dokuments, kas dod tiesības ārvalstniekam uzturēties Latvijas Republikā noteiktu laiku (termiņuzturēšanās atļaujas) vai pastāvīgi (pastāvīgās uzturēšanās atļaujas).
•Termiņuzturēšanās atļaujas izsniedz uz laiku no 1 līdz 5 gadiem, savukārt pastāvīgās uzturēšanās atļaujas ir bez termiņa ierobežojuma.
•Latvijā uzturēšanās atļaujas izsniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (turpmāk – PMLP).

2. Kādos gadījumos uzturēšanās atļauja ir nepieciešama?

Uzturēšanās atļauja nepieciešama, ja Jūs vēlaties uzturēties Latvijas Republikā ilgāk par 90 dienām pusgada laikā, skaitot no pirmās ieceļošanas dienas.

3. Kādos gadījumos Jums ir iespēja pieprasīt termiņuzturēšanās atļauju?

Termiņuzturēšanās atļauju ārzemniekam ir tiesības pieprasīt:

1) reizi kalendāra gadā uz laiku, kas nepārsniedz sešus mēnešus, ja ārzemnieks ir Latvijas pilsoņa vai Latvijas nepilsoņa, vai pastāvīgās uzturēšanās atļauju saņēmuša ārzemnieka radinieks līdz trešajai pakāpei taisnā līnijā vai līdz trešajai pakāpei sānu līnijā vai arī svainis līdz trešajai pakāpei;
2) uz laiku, kas nepārsniedz piecus gadus, ja ārzemnieks ir Latvijas Republikas komercreģistrā reģistrēts individuālais komersants;
3) uz pilnvaru termiņu, bet ne ilgāk kā uz pieciem gadiem, ja ārzemnieks ir persona, kura komercreģistrā reģistrēta kā personālsabiedrības biedrs, kam ir tiesības pārstāvēt personālsabiedrību, valdes loceklis, padomes loceklis, prokūrists, administrators, likvidators vai persona, kura pilnvarota pārstāvēt komersantu (ārvalsts komersantu) darbībās, kas saistītas ar filiāli;
4) uz laiku, kas nepārsniedz vienu gadu, ja ārzemnieks ir pašnodarbināta persona;
5) uz nodarbināšanas laiku, uz darba vai cita līguma pamata, bet ne ilgāk kā uz pieciem gadiem;
6) uz laiku, kas nepārsniedz četrus gadus, ja ārzemnieks ir ārvalsts komersanta pārstāvniecības pārstāvis;
7) uz laiku, kāds minēts ar zinātnisko institūciju reģistrā iekļautu zinātnisko institūciju noslēgtā zinātniskās sadarbības līgumā, bet ne ilgāk kā uz pieciem gadiem;
8) uz Latvijas Republikā akreditētas izglītības iestādes audzēkņa vai pilna laika studenta mācību laiku, bet ne ilgāk kā uz vienu gadu;
9) uz laiku, kāds norādīts līgumā par ārstēšanu stacionārā ārstniecības iestādē;
10) uz laiku, uz kādu Patvēruma likumā noteiktajā kārtībā viņam piešķirts alternatīvais statuss;
11) uz laiku, kāds nepieciešams tāda starptautiska līguma vai projekta īstenošanai, kurā piedalās Latvijas Republika;
12) uz laiku, kāds nepieciešams palīdzības sniegšanai Latvijas Republikas valsts vai pašvaldību institūcijām, bet ne ilgāk kā uz vienu gadu;
13) uz laiku, kāds nepieciešams reliģiskas darbības veikšanai, bet ne ilgāk kā uz vienu gadu;
14) uz laiku, uz kādu pār viņu nodibināta aizbildnība vai aizgādnība vai uz kādu viņš iecelts par aizbildni vai aizgādni Latvijas pilsonim vai Latvijas nepilsonim;
15) uz laiku, kas nepārsniedz trīs gadus, ja ārzemnieks ir iestājies normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrētā klosterī;
16) uz laiku, kas nepārsniedz gadu, ja uzturēšanās Latvijas Republikā ir saistīta ar audzēkņu vai studentu apmaiņu, praksi vai stažēšanos kādā no Latvijas Republikas izglītības iestādēm vai komercreģistrā reģistrētā komercsabiedrībā vai cita uzdevuma veikšanu;
17) uz laiku līdz tiesas sprieduma par laulības šķiršanu un bērna dzīvesvietas noteikšanu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk par gadu, ja laulību šķir un laulībā ir bērns, kurš ir Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis;
18) uz laiku, kas nepārsniedz gadu, ja pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm vai tiesai nepieciešams, lai ārzemnieks uzturētos Latvijas Republikā līdz krimināllietas izmeklēšanas pabeigšanai vai izskatīšanai tiesā;
19) uz laiku, kas nepārsniedz piecus gadus, ja ārzemnieks, izceļojot uz citu valsti, zaudējis Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusu Latvijas Republikā un uzturēšanās atļauju pieprasa ne vēlāk kā trīs gadus pēc izceļošanas;
20) uz laiku, kas nepārsniedz piecus gadus, ja ārzemniekam ir derīga citā Eiropas Savienības dalībvalstī izsniegta Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja uzturēšanās atļauja un nav pamata pieprasīt termiņuzturēšanās atļauju saskaņā ar kādu citu no minētajiem noteikumiem;
21) uz laiku, uz kādu ārzemniekam saskaņā ar Patvēruma likumu piešķirta pagaidu aizsardzība.

4. Kādos gadījumos jūs varat pieprasīt pastāvīgās uzturēšanās atļauju?

Pastāvīgās uzturēšanās atļauju ārzemniekam ir tiesības pieprasīt:
1) Latvijas pilsoņa vai Latvijas nepilsoņa, vai pastāvīgās uzturēšanās atļauju saņēmušā ārzemnieka nepilngadīgajam bērnam;
2) Latvijas pilsoņa vai Latvijas nepilsoņa, vai pastāvīgās uzturēšanās atļauju saņēmušā ārzemnieka laulātajam, kā arī laulātā nepilngadīgajam bērnam;
3) Latvijas pilsoņa vai Latvijas nepilsoņa vecākiem un viņu laulātajiem;
4) ārzemniekam, kurš Latvijas Republikā saņēmis atestātu par vidējo izglītību, turklāt apguvis vidējās izglītības programmu valsts valodā;
5) ārzemniekam, kurš 1940. gada 17. jūnijā ir bijis Latvijas pilsonis vai kuram viens no vecākiem ir Latvijas pilsonis un kurš pārceļas uz pastāvīgu dzīvi Latvijā saskaņā ar šā likuma 31.pantu;
6) ārzemniekam, kurš nepārtraukti uzturējies Latvijas Republikā ar termiņuzturēšanās atļauju vismaz piecus gadus tieši pirms pieteikuma iesniegšanas dienas;
7) Latvijas Republikā dzīvojošam ārzemniekam, kurš pirms citas valsts pilsonības iegūšanas ir bijis Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis;
8) ārzemniekam, kuram Patvēruma likumā noteiktajā kārtībā piešķirts bēgļa statuss, un viņa ģimenes loceklim;
ārzemniekam, kuram Repatriācijas likumā noteiktajā kārtībā piešķirts repatrianta statuss, un viņa ģimenes loceklim, kurš ieceļojis Repatriācijas likumā noteiktajā kārtībā.

5. Kādi dokumenti jāiesniedz uzturēšanās atļauju saņemšanai?

Ja jūs esat kādas tās valsts pilsonis, ar kuru Latvijai ir bezvīzu režīms(valstu saraksts pieejams http://www.am.gov.lv/lv/KonsularaInformacija/4517/4518/), tad jums atkarībā no ieceļošanas mērķa jāiesniedz dokumenti, kurus varat noskaidrot http://www.pmlp.gov.lv/en/pakalpojumi/residence/documents.html.
Ja Jūs esat kādas citas valsts pilsonis, tad jums atkarībā no ieceļošanas mērķa jāiesniedz dokumenti, kurus varat noskaidrot http://www.pmlp.gov.lv/en/pakalpojumi/residence/documents_2.html.
Ņemiet vērā, ka dokumentus jūs varat iesniegt tikai latviešu, angļu, franču, krievu vai vācu valodā.

6. Kur jāiesniedz dokumenti?

Dokumentus uzturēšanās atļaujas saņemšanai iesniedz:
1) Latvijas Republikas pārstāvniecībā attiecīgajā ārvalstī — ārzemnieks, kurš vēlas ieceļot Latvijas Republikā;
2) PMLP:
•ārzemnieks, kurš uzturas Latvijas Republikā ar uzturēšanās atļauju;
•ārzemnieks, kurš uzturas Latvijas Republikā likumīgi un kuram ir citā Eiropas Savienības dalībvalstī izsniegta Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja uzturēšanās atļauja;
•ārzemnieka, kuram citā Eiropas Savienības dalībvalstī izsniegta Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja uzturēšanās atļauja, ģimenes loceklis, kurš uzturas Latvijas Republikā likumīgi, ja ģimene ir izveidota citā Eiropas Savienības dalībvalstī pirms tam, kad ārzemnieks, kuram ir citā dalībvalstī izsniegta Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja uzturēšanās atļauja, pieprasījis termiņuzturēšanās atļauju Latvijas Republikā;
•ārzemnieka uzaicinātājs (akreditēta izglītības iestāde), kurš iesniedz dokumentus uzturēšanās atļaujas saņemšanai ārzemniekam mācībām Latvijas Republikas akreditētā izglītības iestādē. Šī kārtība gan neattiecas uz ārzemnieku, kas ir Imigrācijas likuma 4. panta devītajā daļā minētajā sarakstā iekļautas valsts pilsonis vai ārzemnieks, kuram ārvalstī piešķirts bezvalstnieka, bēgļa vai alternatīvais statuss vai piešķirta pagaidu aizsardzība.

7. Cik laika aizņem dokumentu izskatīšana un kādas izmaksas Jūs sagaida?

Latvijas Republikas pārstāvniecības ārzemēs iesniegtos dokumentus parasti izskata aptuveni mēneša laikā;
PMLP pēc visu uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu saņemšanas tos izskata un atbildi sniedz:
1) par termiņuzturēšanās atļauju — 30 dienu laikā;
2) par pastāvīgās uzturēšanās atļauju — 90 dienu laikā;
Potenciālās izmaksas jūs varat noskaidrot: http://www.pmlp.gov.lv/en/pakalpojumi/pricelist/residence_permit_fees.html

8. Uzturēšanās atļauju pārreģistrācija

Termiņuzturēšanās atļauju, kuras derīguma termiņš ir ilgāks par vienu gadu, ir jāreģistrē katru gadu – Jums ir jāierodas PMLP un jāsniedz pieprasītā informācija. Savukārt pastāvīgās uzturēšanās atļauju PMLP Jums jāreģistrē reizi piecos gados.

9. Kur meklēt papildu informāciju par uzturēšanās atļaujām?

PMPL mājas lapa http://www.pmlp.gov.lv satur izsmeļošu informāciju ne vien latviešu, bet arī angļu un krievu valodās.

Informācija no Nacionālā integrācijas centra mājaslapas: http://integration.lv/lv/uzturesanas-atlauja

Print Print

181 komentārs par “Pamati pastāvīgās uzturēšanās atļaujas Latvijā saņemšanai

 1. Pingback: tadalafil without a doctor’s prescription

 2. Pingback: cialis over the counter

 3. Pingback: canadian pills

 4. Pingback: us pharmacy

 5. Pingback: Viagra Super Active

 6. Pingback: viagra generic canadian pharmacy

 7. Pingback: viagra

 8. Pingback: order cialis online

 9. Pingback: cialis otc

 10. Pingback: viagra for sale over the counter

 11. Pingback: cialis without a prescription

 12. Pingback: cialis vs viagra

 13. Pingback: brand cialis 20mg

 14. Pingback: cialis 20 mg tablets

 15. Pingback: long term effects of cialis

 16. Pingback: cialis otc

 17. Pingback: buy generic cialis atralia

 18. Pingback: no prescription

 19. Pingback: top viagra store

 20. Pingback: uydxnkqk

 21. Pingback: what does viagra contain

 22. Pingback: wat gebeurt er als je viagra slikt

 23. Pingback: how much zithromax should you have to take to od

 24. Pingback: levitra cialis forum

 25. Pingback: cialis

 26. Pingback: viagra from india

 27. Pingback: viagra receta

 28. Pingback: professional cv writing service

 29. Pingback: pay someone to write a research paper

 30. Pingback: how to write an essay about my culture

 31. Pingback: help me essay

 32. Pingback: business ethics essay

 33. Pingback: over the counter amoxicillin australia

 34. Pingback: lasix furosemide

 35. Pingback: how to get zithromax over the counter

 36. Pingback: ivermectin 2mg

 37. Pingback: ventolin price australia

 38. Pingback: low dose doxycycline

 39. Pingback: prednisolone use

 40. Pingback: ovulation after clomid

 41. Pingback: priligy mexico precio

 42. Pingback: diflucan walmart canada

 43. Pingback: medication synthroid

 44. Pingback: buy custom essays online

 45. Pingback: free thesis help

 46. Pingback: college application essay writing service

 47. Pingback: dissertation abstracts online

 48. Pingback: doctoral thesis defense

 49. Pingback: personal essay writers

 50. Pingback: top 10 essay writing services

 51. Pingback: writing dissertation proposal

 52. Pingback: propecia birth defects

 53. Pingback: easy essay writer

 54. Pingback: where can you buy resume paper

 55. Pingback: cialis as generic

 56. Pingback: cialis online

 57. Pingback: cialis dapoxetine europe

 58. Pingback: horizant vs neurontin

 59. Pingback: invokana and metformin

 60. Pingback: quit paxil

 61. Pingback: plaquenil davis pdf

 62. Pingback: cialis canadian pharmacy

 63. Pingback: best non prescription online pharmacies

 64. Pingback: cialis paypal online

 65. Pingback: online pharmacy tadalafil

 66. Pingback: online canadian pharmacies

 67. Pingback: safe buy cialis

 68. Pingback: does levitra work as good as viagra

 69. Pingback: canadian drug store

 70. Pingback: cost of tadalafil without insurance

 71. Pingback: Macrobid

 72. Pingback: Zakhar Berkut hd

 73. Pingback: generic cialis and overnight

 74. Pingback: 4569987

 75. Pingback: cialis without persciction

 76. Pingback: no prescription canadian cialis

 77. Pingback: cheap generic cialis

 78. Pingback: buy insurance

 79. Pingback: news news news

 80. Pingback: faxless cash advance huntersville

 81. Pingback: psy

 82. Pingback: psy2022

 83. Pingback: isotretinoin buy uk

 84. Pingback: viagra och antidepressiva

 85. Pingback: viagra bluelight

 86. Pingback: cash advance payday loan kansas city

 87. Pingback: kinoteatrzarya.ru

 88. Pingback: topvideos

 89. Pingback: video

 90. Pingback: 20 mg cost

 91. Pingback: cialis 5mg take everyday no prescription

 92. Pingback: 20 mg cost

 93. Pingback: afisha-kinoteatrov.ru

 94. Pingback: Ukrainskie-serialy

 95. Pingback: site

 96. Pingback: cialis tolerance

 97. Pingback: does tricare cover cialis for daily use

 98. Pingback: where to buy cialis online

 99. Pingback: ativan 1mg buy

 100. Pingback: top

 101. Pingback: how long for cialis to work

 102. Pingback: online pet pharmacy reviews

 103. Pingback: how to dispose of prescription drugs walgreens

 104. Pingback: cialis 10 mg where to buy

 105. Pingback: Nitroglycerin

 106. Pingback: kamagra 100

 107. Pingback: soderzhanki-3-sezon-2021.online

 108. Pingback: fildena 100 online

 109. Pingback: chelovek-iz-90-h

 110. Pingback: podolsk-region.ru

 111. Pingback: daily cialis

 112. Pingback: bender na4alo 2021

 113. Pingback: blogery_i_dorogi

 114. Pingback: blogery_i_dorogi 2 blogery_i_dorogi

 115. Pingback: cialis at walmart

 116. Pingback: chernaya vodova

 117. Pingback: 66181

 118. Pingback: Porno

 119. Pingback: vechernyy urgant

 120. Pingback: ukraine

 121. Pingback: A3ixW7AS

 122. Pingback: ivermectin over the counter

 123. Pingback: gidonline-ok-google

 124. Pingback: link

 125. Pingback: KremlinTeam

 126. Pingback: medunitsa.ru

 127. Pingback: kremlin-team.ru

 128. Pingback: psychophysics.ru

 129. Pingback: yesmail.ru

 130. Pingback: Suicide Squad 2

 131. Pingback: psiholog

 132. Pingback: cialis vs viagra cost

 133. Pingback: wegmans online pharmacy

 134. Pingback: hizhnyak-07-08-2021

 135. Pingback: how long before viagra works

 136. Pingback: printable cialis coupon

 137. Pingback: internet pharmacy manitoba

 138. Pingback: walgreens viagra substitute

 139. Pingback: regcialist.com

 140. Pingback: pharmacy rx

 141. Pingback: hydrochlorothiazide cough

 142. Pingback: amlodipine vs.nifedipine

 143. Pingback: atorvastatin calcium 20mg tab

 144. Pingback: klonopin and prozac

 145. Pingback: omeprazole not working

 146. Pingback: 25 mg zoloft

 147. Pingback: how long does it take for seroquel to kick in

 148. Pingback: ivermectin 6 mg online

 149. Pingback: how long does it take for lyrica to start working

 150. Pingback: lexapro review

 151. Pingback: http://survivingantidepressants.org/index.php?/topic/283-tips-for-tapering-off-cymbalta-duloxetine/

 152. Pingback: buy sildenafil

 153. Pingback: what is hydrochlorothiazide taken for

 154. Pingback: buying generic viagra online

 155. Pingback: stromectol without a doctor

 156. Pingback: generic viagra cost

 157. Pingback: lipitor 40

 158. Pingback: viagra online usa

 159. Pingback: generic viagra online

 160. Pingback: cialis 5 mg tablet

 161. Pingback: buy viagra gold online

 162. Pingback: where can i buy cialis online

 163. Pingback: escitalopram price

 164. Pingback: cialis online

 165. Pingback: low cost cialis

 166. Pingback: cialis 2.5 mg

 167. Pingback: cialis 10mg

 168. Pingback: canadian generic viagra

 169. Pingback: Duna 2021

 170. Pingback: viagra sale tesco

 171. Pingback: viagra pill

 172. Pingback: getting off cymbalta

 173. Pingback: cheap generic viagra online

 174. Pingback: 1

 175. Pingback: buy genuine pfizer viagra uk

 176. Pingback: how can i get cialis

 177. Pingback: cheap viagra online

 178. Pingback: where to buy generic viagra online in canada

 179. Pingback: viagra comparison

 180. Pingback: amoxicillin for abscess

 181. Pingback: blue sky peptide tadalafil

Komentāri ir slēgti.