Pakalpojumi

Zvērinātu advokātu birojs Rebenoks & Vilders sniedz profesionālus juridiskos pakalpojumus investoriem, uzņēmumiem, akcionāriem, privātpersonām dažādos tiesību, situāciju jautājumos.

Sīkāk par katru no pakalpojumiem var skatīt nospiežot uz jautājumu tēmas saites.

Uzņēmumiem un akcionāriem:

 • Konsultāciju sniegšana
 • Uzņēmumu un to mātes vai meitas sabiedrību, holdingu, pastāvīgo pārstāvniecību, filiāļu dibināšana, likvidācija
 • Uzņēmumu pamatdokumentu (statūti, akcionāru līgumi, dalībnieku reģistri u.c.) grozījumu, jaunu redakciju izstrāde, juridiskais pavadījums reģistrācijai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā
 • Holdingu struktūru izstrāde
 • Atbalsts beneficiāru, trastu, biznesa mantošanas, pārvaldības un strīdu jautājumos
 • Atbalsts biznesa plānu strukturēšanā, izveidē
 • Dalībnieku/akcionāru sapulču sasaukšana, vadīšana, dokumentēšana
 • Uzņēmumu iekšējo un ārējo struktūru dokumentācijas izveide
 • Juridiskais nodrošinājums investīciju ieguldījumam, tā kontrolei, biznesa apdrošināšanai, un atbalsts darba, termiņatļauju vai pastāvīgo uzturēšanas atļauju Latvijas Republikā iegūšanai
 • Uzņēmumu pamatkapitālu denominācijas, palielināšanas, samazināšanas dokumentu izstrāde, dalībnieku reģistru aktualizācija
 • Uzņēmumu reorganizācijas un iegādes, tai skaitā – pārrobežu, dokumentācijas izstrāde, nepieciešamības gadījumā saskaņošana kompetentajās iestādēs
 • Padziļināta juridiskā uzņēmumu darbības, to aktīvu, risku jautājumu izpēte, atzinuma sniegšana (due diligence)
 • Dalībnieku/akcionāru prasību sastādīšana, celšana, pārstāvība tiesā par dalībnieku/akcionāru lēmumu atcelšanu, zaudējumu piedziņu, dalībnieku/akcionāru līgumu izpildi vai neizpildi, un citiem jautājumiem
 • Mazākuma dalībnieku/akcionāru likumīgo tiesību efektīva aizsardzība
 • Tipveida un nestandarta darījumu dokumentu izstrāde, pārstāvība darījumu pārrunās
 • PVN un koncernu līgumu izstrāde
 • Darba līgumu, uzņēmuma līgumu, to pielikumu, vienošanos izstrāde, izbeigšanas procedūras juridiskais pavadījums
 • Ieskaita, cesijas un citādu specifisku darījumu strukturēšana, dokumentācijas izstrāde
 • Biznesa risku apdrošināšanas jautājumi, risku diferencēšana
 • Parādu atgūšanas, restrukturizācijas, refinansēšanas procedūru juridiskais pavadījums
 • Izlīgumu procesa vadība un nodrošinājums
 • Pārstāvība Latvijas Republikas tiesās un pārrobežu tiesvedībās civilstrīdu/komercstrīdu, administratīvo – publisko tiesību (nodokļu strīdu, būvniecības dokumentācijas u.c.) jautājumos, kā arī šķīrējtiesās, pārstāvība un aizstāvība krimināllietās, kā arī administratīvo pārkāpumu procesā iestādē un tiesā
 • Juridiskais atbalsts maksātnespējas procesā, ārpustiesiskās un tiesiskās aizsardzības procesa plānu izstrāde un citi ar šīm procedūrām saistīto jautājumu risinājumi
 • Uzņēmumu konsultēšana, atbalsts un pārstāvība publiskajos iepirkumos, strīdus situāciju risināšana
 • Uzņēmumu darbības jautājumu risināšana regulētajā tirgū
 • Komercnoslēpumu (know-how) aizsardzības pasākumu dokumentācijas izstrāde
 • Anti-reiderisma (aizsardzība pret prettiesisku uzņēmuma un tā aktīvu pārņemšanu) pasākumu kopuma nodrošināšana
 • Atbalsts Latvijas Republikas tiesu (arī ārvalstu tiesu) spriedumu/lēmumu piespiedu izpildes, valdījumu atjaunošanas procesa jautājumos
 • Atbalsts komercķīlu, finanšu ķīlu, hipotēku jautājumos, to reģistrācija publiskajos reģistros, ķīlu realizācija
 • Preču zīmju, patentu un citi intelektuālā īpašuma reģistrācijas, pārdošanas, ieķīlāšanas, tiesvedību jautājumu risinājumi
 • Uzņēmumu pārstāvība to mantas zādzības, piesavināšanās u.c. nelikumīgu darbību jautājumos
 • Esošo uzņēmuma saimnieciskās darbības darījumu dokumentu risku analīze (nomas, piegādes, sadarbības, pilnvarojuma, patapinājuma, pirkuma u.c. līgumiem, pilnvarām), rekomendāciju sniegšana, jaunu dokumentu izstrāde un atbalsts to slēgšanas procesā
 • Kompleksa juridiskā ikdienas vai periodiska apkalpošana, esošā juridiskā dienesta vai daļas efektivitātes pastiprināšana

Ģimenes un mantojuma lietas:

 • Konsultāciju sniegšana
 • Laulības un mantojumu līgumu izstrāde
 • Līgumu izstrāde saistībā ar bērna pieskatīšanu, vecāka atļauju noformēšana bērna izbraukšanai uz ārzemēm
 • Vienošanos starp laulātajiem pirms laulības šķiršanas izstrāde
 • Konsultācijas privāto un publisko testamentu noformēšanā
 • Atbalsts līgumiskajiem, testamentārajiem un likumiskajiem mantiniekiem, kreditoriem mantojuma lietās
 • Neatraidāmo mantinieku, laulātā pārstāvība mantojuma lietās
 • Neatņemamās daļas aprēķināšana, izdalīšana, izprasīšana, prasības celšana, nodrošināšana un pārstāvība tiesā
 • Prasību celšana tiesā uzturlīdzekļu, atsevišķas aizgādības, saskarsmes tiesību kārtības noteikšanas, to izpildes vai neizpildes, pārskatīšanas jautājumos
 • Atbalsts laulāto mantas sadales jautājumos ārpus tiesas un tiesvedības kārtībā
 • Juridiskā palīdzība prettiesiski pārvietota un/vai aizturēta ārpus Latvijas valsts robežām, vai Latvijas Republikā bērna atgriešana pastāvīgās mītnes zemē
 • Bērna un aizgādnībā esošas vai bezvēsts pazudušas personas mantisko interešu aizsardzība
 • Pārstāvība bāriņtiesās to kompetencē esošo jautājumu izskatīšanā, uzraudzībā
 • Konsultācijas un atbalsts atstātās mantojuma masas aizgādņa (pārvaldnieka) rīcības jautājumos
 • Juridiskais pavadījums pēdējās gribas rīkojumu apstrīdēšanas jautājumos
 • Konsultācijas mantojuma pieņemšanas, atraidīšanas jautājumos, inventāra saraksta sastādīšanas un novērtēšanas aspektos
 • Konsultācijas adopcijas, aizbildnības nodibināšanas un aizbildņa iecelšanas jautājumos
 • Ārlaulībā dzimušo efektīva pārstāvība mantojuma lietās, mantošanas tiesību (radniecības) pierādīšanā
 • Palīdzība jautājumos par bērna (arī pilngadīgas personas) izcelšanās noteikšanu, paternitātes, maternitātes apstrīdēšanā