Jautājumi un atbildes

Lai izlasītu atbildi uz uzdoto jautājumu, uzklikšķiniet uz jautājuma.

Kā ārzemnieks var iegūt darba atļauju Latvijā?

Ārzemniekam, kurš vēlas nodibināt darba tiesiskās attiecības, noslēdzot darba līgumu, vai būt nodarbināts, pamatojoties uz citu civiltiesisku līgumu (tajā skaitā kā komercsabiedrības pārvaldes vai izpildinstitūcijas loceklis), vai būt pašnodarbināta persona, nepieciešama darba atļauja;
Darba atļaujas Latvijā izsniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP);
Atcerieties, ka Jums ir atļauts strādāt tikai tajā profesijā, specialitātē vai amatā, kas norādīts darba atļaujā;
Ja strādājat vairākās darbavietās, ieņemat vairākus amatus vienā darbavietā vai strādājat vairākās specialitātēs vienā darba vietā, tad darba atļauja nepieciešama katram darba veidam;
Ja darba atļaujā norādītā termiņa ietvaros mainās nosacījumi, kas bijuši par pamatu minētās darba atļaujas izsniegšanai (piemēram, mainās darba devējs, amats, darba laiks, darba vieta), Jums ir pienākums saņemt jaunu darba atļauju;
Ja darba attiecības tiek pārtrauktas, tad darba devējam ne vēlāk kā 3 dienu laikā ir jāinformē PMLP par šo faktu;
Ja darba atļauja ir nozaudēta, sabojāta vai kļuvusi nederīga, Jums trīs darbdienu laikā par to rakstiski jāpaziņo PMLP un jālūdz izsniegt darba atļaujas dublikāts;
Darba atļauju ārzemniekam, kurš ir Latvijas Republikā akreditētas izglītības iestādes audzēknis vai pilna laika students, izsniedz tikai tādā gadījumā, ja viņam darba līgumā noteiktais darba laiks nepārsniedz 20 stundas nedēļā vai ja viņš ir pašnodarbinātais un viņa uzturēšanās laiks Latvijā nav mazāks par vienu gadu;
Valsts nodeva par darba atļaujas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu viena ārzemnieka nodarbināšanai Latvijas Republikā ir 35 lati gadā. Ja nodarbinātības laiks ir īsāks par gadu, valsts nodevu aprēķina par pilnu gadu. Valsts nodevu maksā pats darba ņēmējs, bet iespējams arī individuāli vienoties ar darba devēju, ka tas sedz šos izdevumus;
Jūs esat atbrīvots no nodevas darba atļaujas iegūšanai, ja esat ieradies Latvijas Republikā uz dzīvi pie laulātā, kas ir Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis vai pastāvīgās uzturēšanās atļauju saņēmis ārzemnieks.